Fasilitator ved prosjektgjennomføring i olje- og gass industrien

 

 • ODA AS er et konsulentselskap som arbeider med å utvikle de mest kritiske verdiskapende prosesser i våre kunders virksomheter. Et særlig viktig kompetanse- og satsningsområde er utviklingsprosjekter i olje- og gass industrien.
 • ODA har kompetanse fra arbeide internt hos ledende kontraktører. Blant annet har Ledende Partner arbeidet i 7 år som organisasjonsdirektør i en av de største hovedkontraktorer innen olje og gass, og har siden 1994 arbeidet som konsulent i ODA as med å forbedre prosjektgjennomføring for oljeselskap, hovedkontraktorer og underleverandører.
 • ODA har siden etableringen I 1993 opparbeidet spisskompetanse knyttet til både tradisjonelle og integrerte samarbeidsformer. Vårt hovedmål er å bidra til at prosjektorganisasjonen har gode kontraktuelle, organisatoriske og kulturelle forutsetninger for å nå sine mål. Vi jobber også mye med å optimalisere kritiske tverrfaglige arbeidsprosesser.
Fokus for ODAs arbeid i oppstart og gjennomføring av effektive prosjekter


 

 • Optimalt kontraktuelt rammeverk
 • Hensiktsmessig organisering og gjennomføringsstrategi tilpasset prosjektfase
 • Effektivt oppstartsprogram
  • Felles forståelse og aksept for organisasjonsmodell, kontrakt og insentiver
  • Klare roller og ansvar
  • Tillit og åpenhet
  • Identifikasjon og eierskap til prosjektet
  • Utnyttelse av ”best practice” og gjensidig utfyllende styrker
 • Innovasjon og kreativitet i forbedring av arbeidsprosesser
 • Analyse av potensielle muligheter og hindringerTverrfaglige arbeidsmøter som fokuserer på analyse av potensielle muligheter og problemer

 • Tverrfaglige systematiske metoder for tidlig å avdekke og håndtere muligheter og problemer
 • Sikre at uidentifiserte muligheter tidlig identifiseres og gripes
 • Sikre at mulige problemer tidlig identifiseres og mottiltak iverksettes
 • Brukes mot de kritiske milepæler og leveranser teamet står overfor
 • Fokuserer ikke kun på ”det tekniske”, men sikrer strukturert arbeid og innsikt rundt teamets forutsetninger for å nå mål (mål, organisering, ressurser, plan, holdninger, omgivelser etc.)
 • Bearbeiding av samarbeid, åpenhet og teamarbeid i praksis, som oppleves umiddelbart nyttig og læreriktSømløs EPCIC Gjennomføring på tvers av kontrakts og bedriftsgrenser
 

 • Kontinuitet i nøkkelpersonell og fokus på tvers av EPCIC utfordringer for å sikre kvalitet og effektivitet gjennom fasene:
  • Involvering av personell fra senere faser for å sikre løsninger tilpasset sluttprodukt, med dets krav til kvalitet, fremdrift og kost
  • Personell fra tidligere faser sikrer støtte, erfaring og spesifikk produkt kunnskap i senere faser
 • Effektive tiltak for å sikre sømløs EPCIC gjennomføring på tvers av bedriftsgrenser og kontraktsgrenser
  • Samarbeidsavtaler
  • Insentivmodeller
  • Arbeidsprosesser
  • Tillitskapende tiltak”Helsesjekk” på prosjektgjennomføring
 

 • Vi jobber på ulike nivåer (styre, ledelse i basisselskaper, prosjektledelse, disipliner, leverandørsamarbeid) for å fremme forutsetninger for effektiv prosjektgjennomføring. Modellen til høyre illustrerer viktige mål som vi jobber mot sammen med våre kunder.
 • Modellen viser også de faglige prinsippene i ODA modellen, som anvendes til å illustrere nåsituasjon og definere intervensjoner.


Eksempler på problemstillinger og ODAs intervensjoner


 

Sentrale erfaringer ODAs intervensjoner
Sikre felles klarhet/eierskap/tiltro til arbeidsomfang, tidsplan og målbudsjett

Unngå insentiver som skaper grobunn for suboptimalisering, redusert åpenhet, mistillit, og manglende motivasjon til å trekke kraftfullt i samme retning
 • Kontraktsanalyse – vurdere styrker og svakheter i kontrakt og insentivmodell i forhold til atferd for å få partene til å fokusere på felles mål
 • Tilrettelegge for systematisk forbedringsprosess for å:
  • Redefinere scope of work
  • Redefinere schedule og milepæler
  • Redefinere målbudsjett
  • Redefinere insentivmodell
 • Bistå styret i å utforme og tilrettelegge program for iverksetting av kontrakts- og gjennomføringsmodell 

Sentrale erfaringer ODAs intervensjoner
Styret
 • Sikre klarhet i mandat
 • balansert fordeling av posisjoner
 • Sørge for tillit og bemyndigelse fra basisorganisasjoner
Prosjektledelse
 • Felles forståelse for roller, ansvar, myndighet
 • Bemyndigelse av prosjektleder
 • Åpenhet og tillit
 • Bistå Styret og ledelsen av det integrerte team å utforme og iverksette oppstartsprogram i styret og ledelsen
 • Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsprosess gjennom systematiske arbeidsmøter i styret og ledelsen av prosjektet/det integrerte team
 • Organisasjons- og klimaundersøkelser
 • Tilrettelegge program for multidisiplin involvering i prosjektenes ulike faser – bistå ledelsen i iverksetting av effektiv modell for EPCIC gjennomføringSikre Effektiv samhandling mellom Kunde og leverandør på strategisk, administrativt og operativt nivå

ODA AS har erfaring i å bistå som 3 part i å utvikle effektive samarbeidsformer på alle nivå mellom kunde, kontraktor og leverandør innen prosjektgjennomføring

Eksempler på Arbeidsprosesser

 

Sentrale erfaringer ODAs intervensjoner: Bistå som fasilitator for prosjekt forbedringer
Forebygge og sikre forbedringstiltak ved volumdrevet kontrakt Unngå økt offshore scope Kostnadseffektive arbeidsprosesser Økt evne til å legge til rette for sømløs EPCIC prosjektgjennomføring Unngå at Kontraktør bygger backlogg Effektiv porteføljestyring Proaktiv rapportering – sikre åpenhet om det som ikke går bra Integrasjon av operatørkunnskap Sikre kontinuitet i personell
 • Forbedringsprosess i styringsgruppe – virkningsfulle insentiver, målbudsjett og tillit
 • Bygge fleksibilitet og god samarbeid for forcasting av offshore aktivitet
 • Kartlegge og iverksette forbedret multedisiplin arbeidsprosess
 • Optimalisering av prosjektgjennomføringsmodell
 • Forcaste SOW – tverrfaglige arbeidsmøter mot kunde rundt offshore plan
 • Effektivt system for knippeorganisering av prosjekter, tverrfaglig ressursstyring og kampanjestyring
 • Tverrfaglige risikoavklarende møter (APP) mellom leverandør og kunde mot total portefølje
 • Forbedring rette mot å integrere driftspersonell i EPCIC prosjektgjennomføring
 • Multidisiplint ”kjerneteam” pr plattform for å sikre erfaringsoverføringEffektiv team aligmnent

Med utgangspunkt i prosjektets arbeidsomfang (arbeidsflyt og sjekklister) gjennomføres arbeidsmøter mellom prosjektansvarlig, prosjektering, salg og drift i prosjektet med følgende tema:

 

 • Etablere felles mål for prosjektet
 • Etablere spilleregler for effektivt samarbeid
 • Etablere 5-10 strategier som forteller hvordan / hva prosjektet vil legge vekt på for å nå målsettingene
 • Tydeliggjøre budsjetter og hvilke økonomiske mål prosjektet setter seg internt. Detaljere framdriftsplan

 • Etablere prosjektorganisasjon med klare roller, ansvar og rapporteringslinjer. Fordele ansvar for den enkelte sjekkliste. Identifisere og rekruttere personell
 • Første analyse av risiko og muligheter – etablere system for kontinuerlig risikostyring


Program for involvering av prioriterte leverandører
Sentrale verktøy i ODAs bistand til utvikling av effektive modifikasjonsprosjekt og V&M rammeavtaler

 

 • ODA har etablert en detaljert beskrevet metode for samarbeidstrening innad hos leverandører, og mellom kunde og leverandør. Følgende er en overordnet illustrasjon av oppstartsprosess over 1 år ved innfasing av ny rammekontraktør.
 • Programmet kan med en viss tilpassning og skreddersøm, effektivt møte behov i ulike nye samarbeids konstellasjoner, så vel som vedlikeholde og revitalisere etablerte relasjoner.
 • Viktige verktøy og moduler for strukturert utvikling er:
 • Treningsprogram for integrerte team
 • Arbeidsmøter for avklaring av mål, strategier og organisering
 • Arbeidsmøter for avklaring av enheters og individuelle roller, ansvar og myndighet
 • Samarbeidstrening mellom styre og Ledergruppe - forventningsavstemming
 • Arbeidsprosess og arbeidsmøter mellom kunde og leverandør for å sikre riktig portefølje og forcasting
 • Modell for effektiv porteføljestyring av prosjekter – ”prosjektkontor med verktøy og mandat”
 • Risikoreduksjon gjennom tverrfaglig ”Analyse av Potensielle Problemer – APP”, med enkelt dataverktøy og erfaringsmodul
 • Kultur og klimaundersøkelse
 • Årlig plan for kontinuerlig forbedring i leverandørorganisasjonen
 • 3 parts bidrag i konfliktløsning internt i samarbeidskonstellasjoner, og mellom kunde og leverandør


Generisk modell fra idé til ferdigstillelse